Badanie echokardiograficzne jest podstawową metodą stosowaną w kardiologii człowieka, jak i kardiologii małych zwierząt. Niestety diagnostyka układu krążenia u koni w Polsce jest nadal bardzo słabo rozwiniętą dziedziną weterynarii.

Echokardiografia u koni jest jedynym badaniem nieinwazyjnym pozwalającym na ocenę morfologii i zaburzeń hemodynamicznych mięśnia sercowego. Stosowanym o wiele częściej badaniem elektrokardiograficznym nie jesteśmy w stanie określić kształtu i wydolności mięśnia sercowego, jest ono natomiast niezwykle pomocne w określaniu zaburzeń rytmu serca. Wykryte w ten sposób arytmie i tak wymagają dalszej diagnostyki za pomocą badania ultrasonograficznego.

Wskazaniami do badania echokardiograficznego u koni są szmery wewnątrzsercowe, arytmie, badanie przed kupnem, obniżenie wydolności wysiłkowej oraz w Polsce jeszcze mało popularne badanie przed ubezpieczeniem konia.

Dzięki echokardiografii jesteśmy w stanie określić dalsze możliwości treningowe konia oraz jego użyteczność do pracy pod siodłem, należy bowiem pamiętać o bardzo ważnej kwestii bezpieczeństwa jeźdźca. Jeśli koń pod jeźdźcem omdleje lub osłabnie na tyle, żeby upaść, skutki tego mogą być opłakane.

Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania konia. W dniu wykonania badania pacjent nie powinien być poddawany sedacji, gdyż obniża to kurczliwość mięśnia sercowego i zmienia mierzone parametry.

Dzięki aparatom przenośnym, badanie może być wykonane z powodzeniem w warunkach stajennych. Nie jest też konieczne golenie w miejscu operowania głowicy, o ile koń nie jest nadmiernie owłosiony.

Badanie składa się z obrazowania w trybie B-mode (brightness mode), czyli obraz rzeczywisty, i w trybie M-mode (motion mode) oraz badania dopplerowskiego.

Tabela I. Wskazania do badania echokardiograficznego u koni

Wskazanie Użyteczność kliniczna i znaczenie diagnostyczne echokardiografii
Diagnostyka szmeru wewnątrzsercowego Różnicowanie szmerów fizjologicznych od szmerów patologicznych
Arytmie Rozpoznanie przyczyny arytmii, np. rozstrzeń przedsionka, rozstrzeń komory
Podejrzenie wrodzonej wady serca Rozpoznawanie szmerów wewnątrzsercowych, niewyjaśnionej sinicy, arytmii i objawów niewydolności krążenia u noworodków
Obniżenie wydolności wysiłkowej Wykrycie choroby serca
Stłumienie tonów serca Wykrycie wodosierdzia
Gorączka niewyjaśnionego pochodzenia Wykrycie zapalenia wsierdzia
Niewyjaśnione omdlenia i osłabienie Wykrycie choroby serca
Objawy kliniczne niewydolności krążenia Rozpoznanie przyczyny niewydolności krążenia, ocena zaawansowania choroby i reakcji na stosowane leczenie
Ciężka choroba układu oddechowego Wykrycie nadciśnienia płucnego, wykrycie przetrwałego otworu owalnego u źrebiąt

Tabela II. Objawy chorób serca u koni.(+ – stopień częstości występowania objawu)

Objawy niedomykalności zastawki mitralnej ++++Szmer wewnątrzsercowylewostronny w trakcie skurczu serca +++Obniżenie wydolności wysiłkowej ++

zaburzenia rytmu serca

+objawy niewydolności krążenia: przyspieszony oddech, obrzęki, depresja
Objawy niedomykalności zastawki aorty ++++Szmer wewnątrzsercowylewostronny i prawostronny w trakcie rozkurczu serca ++Obniżenie wydolności wysiłkowej ++

zaburzenia rytmu serca

+objawy niewydolności krążenia: przyspieszony oddech, obrzęki, depresja
Objawy niedomykalności zastawki trójdzielnej ++++szmer wewnątrzsercowy prawostronny +Obniżenie wydolności wysiłkowej +/-

zaburzenia rytmu serca

+/-objawy niewydolności krążenia: przyspieszony oddech, obrzęki, depresja
Objawy otworu w przegrodzie międzykomorowej ++++szmer wewnątrzsercowy prawostronny +++Obniżenie wydolności wysiłkowej ++

zaburzenia rytmu serca

++objawy niewydolności krążenia: przyspieszony oddech, obrzęki, depresja

cena badania: 250 zł